actueel


Adviesraad, spreekbuis voor alle senioren.


Maatschappelijke veranderingen vragen om een andere aanpak en andere prioriteiten, ook in het seniorenbeleid van de gemeente Sittard-Geleen.

Het doel van de Adviesraad was en is het gemeentebestuur gevraagd en ongevraagd van advies te dienen over alle zaken die het ouderenbeleid in onze gemeente betreffen. Ten tijde van de oprichting van deze Adviesraad bestonden in elk van de drie voormalige gemeenten tevens koepels van ouderenbonden die b.v. naar de gemeente en bij het organiseren van activiteiten die de afdelingen overstijgen zowel de KBO als de ANBO vertegenwoordigden. Een cruciaal verschil tussen het doel van deze koepels en het doel van de Adviesraad Ouderenbeleid was dat de koepels met name de senioren die lid van een van de bij hen aangesloten ouderenbonden vertegenwoordigden, terwijl de Adviesraad Ouderenbeleid actief is voor alle senioren in de hele gemeente en bestaat uit onafhankelijke bestuursleden die maatschappelijk betrokken zijn en beroepsmatig en/of in het vrijwilligers- of verenigingsleven ruimschoots ervaring hebben.


Inmiddels is er e.e.a. veranderd. De drie koepels: VGOB in Geleen, COS in Sittard en Verenigde Senioren in Born, bestaan niet meer. Er ontstond steeds meer het idee dat het, na 19 jaar “fusiestad” tijd is voor één orgaan dat de belangen van alle senioren in onze gemeente vertegenwoordigt en deze naar de gemeente en andere organisaties verwoordt.

Over dit thema hebben een aantal goede en intensieve gesprekken met vertegenwoordigers van KBO afdelingen en vertegenwoordigers van KBO afdelingen onderling plaatsgevonden.

In december 2019 hebben wij een gesprek gevoerd met het interim-bestuur Westelijke Mijnstreek van de KBO, dat positief op deze ontwikkelingen heeft gereageerd. Dit leidt tot de conclusie dat het inderdaad in het belang van alle senioren in onze gemeente is, dat er één “spreekbuis” is, die de belangen van alle senioren vertegenwoordigt. Omdat dit van begin af aan de opdracht en doelstelling van de Adviesraad Ouderenbeleid is, zullen wij als Adviesraad Ouderenbeleid nog veel prominenter deze rol gaan vervullen.


Uiteraard blijven de afdelingen van KBO, ANBO en ook alle andere formele en informele organisaties, die activiteiten voor en met senioren organiseren, dit doen. Deze zijn immers zeer belangrijk voor senioren en een van de pijlers om hun sociale contacten te onderhouden en te activeren. De Adviesraad Ouderenbeleid hoopt en verwacht bovendien meer input van georganiseerde en niet georganiseerde senioren.

Dit was de stand van zaken in december 2019. Het plan was om begin 2020 kennismaking/informatiebijeenkomsten voor de afdelingen van de KBO in onze gemeente en de andere formele en informele organisaties waar senioren samenkomen te organiseren. Helaas is dit tot heden niet van de grond gekomen, het coronavirus en de consequenties hiervan hebben ook ons parten gespeeld..

Maar deze soms bizarre jaren hebben eens en te meer duidelijk gemaakt dat een goed seniorenbeleid in een gemeente zeer belangrijk is. We denken dan b.v. aan eenzaamheid waar vooral senioren in de lange lockdownperiodes en ook nog daarna in verzeild raakten, aan goede en duidelijke communicatie die niet alleen digitaal maar ook op papier en mondeling beschikbaar moet zijn, aan goede en betaalbare huisvesting voor senioren bij voorkeur in hun vertrouwde omgeving ,aan de toenemende groep mensen, waaronder ook veel senioren die niet of nauwelijks meer rond kunnen komen en in stille armoede leven etc. etc. De Adviesraad Ouderenbeleid wil hier met de gemeente en met name met de verantwoordelijk wethouder en beleidsmedewerker over in gesprek blijven. Niet alleen maar “wijzen op” maar vooral ook samen nadenken over en voorstellen doen hoe deze problemen aangepakt kunnen worden.

In onze visie gaan we uit van zoveel mogelijk eigen regie en verantwoordelijkheid van senioren. Daarnaast pleiten wij voor een geïntegreerde aanpak, waarbij medische en langdurige zorg en ondersteuning, welzijn en wonen stevig met elkaar verbonden zijn. Hierbij dient de gemeente o.i. de regiefunctie te hebben.

Het overgrote deel van de senioren is niet hulpbehoevend. Door een goed en positief seniorenbeleid, kan ook onze gemeente heel veel profijt van deze senioren hebben, o.a. als vrijwilliger, mantelzorger en adviseur.



Onderwerpen waar we met de gemeente over in gesprek zijn of (opnieuw) in gesprek willen gaan:


  • Leeftijd vriendelijke communicatie en informatie: Door steeds veranderende wetgeving en regelgeving zien velen, ook ouderen door de bomen het bos niet meer. De website van de gemeente is hierbij een belangrijke hulpbron en moet daarom niet alleen steeds geactualiseerd maar ook gebruiksvriendelijk zijn. Wij vinden het hierbij belangrijk dat computers en internet breed toegankelijk zijn in b.v. overheidsgebouwen, bibliotheken, en gemeenschapsgebouwen, met instructie en waar individuele hulp geboden kan worden. Informatie en berichten die vooral voor senioren van belang zijn dienen zowel in algemene als in doelgerichte programma’s aangeboden te worden. De gemeente moet er o.i. alles aan doen om er voor te zorgen dat deze informatie zoveel mogelijk en eigenlijk alle senioren bereikt.
  • Informatievoorziening zorgaanbieders: De gemeente moet blijven bevorderen dat zorgaanbieders vanuit een centraal punt onafhankelijke informatie verstrekt van alle in de gemeente/ regio aanwezige zorgverleners over zorg, welzijn en wonen.
  • Samenwerking: De gemeente moet een actieve en centrale rol spelen bij het bij elkaar brengen van de verschillende partijen: zorgaanbieders, woningcorporaties, welzijnsinstellingen e.a. om tot een goede afstemming te komen waardoor op een effectieve en efficiënte wijze kan worden samengewerkt.
  • Leefbaarheid in wijken: Vrijwel iedereen wil zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen, bij voorkeur in de vertrouwde woonomgeving. Een bijzondere rol is voor de gemeente weggelegd waar het gaat om de leefbaarheid van woonkernen en wijken. Uiteraard is veiligheid en bereikbaarheid hierbij een eerste vereiste. Daarnaast moert o.i. iedere wijk beschikken over een ontmoetingsplaats, bij voorkeur in een bestaande voorziening, waar wijkgenoten binnen kunnen lopen, elkaar ontmoeten, activiteiten kunnen doen etc. Hoewel van gemeentezijde wordt gezegd dat kwaliteit boven nabijheid gaat, m.a.w. minder maar betere(???) gemeenschapshuizen is o.i. nabijheid een belangrijk kwaliteitskenmerk, zeker voor senioren die naarmate de leeftijd vordert vaak minder mobiel worden. Voorkomen moet worden dat betaalbare voorzieningen b.v. een sportveldje, worden opgeheven omdat commerciële ondernemingen en semi overheidsinstellingen een steeds grotere invloed krijgen op sport en andere voorzieningen in de gemeente, waardoor er geen geld overblijft voor de kleinschalige voorzieningen die zo belangrijk zijn voor de leefbaarheid en saamhorigheid.
  • (Stille)armoede en betaalbaarheid: Bij het armoedebeleid moet de gemeente extra aandacht besteden aan het faciliteren van deelname aan activiteiten van de groep senioren die vrijwel uitsluitend AOW ontvangen. Deze activiteiten moeten ook voor hen betaalbaar zijn zonder verborgen of bijkomende kosten zoals vervoer of consumpties.
  • Toegankelijkheid en verkeersveiligheid: De toegankelijkheid van de diverse centra is van groot belang, overigens niet alleen voor senioren. Op verkeersveiligheid gebied wijzen wij op het onderhoud van de bestrating, en trottoirs die o.a. breed genoeg moeten zijn voor rollators en rolstoelen, de goten in de bestrating in het centrum van Sittard, de zeer gladde tegels op de Steenweg in Sittard, die niet aan de R11 veiligheidseisen voldoen, de voetgangersoversteekplaatsen, waar op sommige plaatsen maar een heel kort groen licht is. Bij toegankelijkheid hoort o.i. ook dat er voldoende toiletvoorzieningen zijn. Mensen die last hebben van blaas en/of darmproblemen, en dat blijken er heel wat ter zijn, zeker onder senioren, vermijden vaak naar “ de stad” te gaan omdat er geen of nauwelijks plaatsen zijn waar men van het toilet gebruik kan maken, zonder dat dit betekent dat men ook een consumptie moet nuttigen. Op advies van de wethouder gaan we hierover met de centrum managers in gesprek.


Wij hopen en verwachten dat wij door een goede samenwerking met de diverse bonden voor senioren, zoals de afdelingen van de KBO en ANBO en de min of meer informele senioren organisaties in onze gemeente de komende jaren nog vele onderwerpen aangedragen krijgen die wij met de gemeente, en andere organisaties die bij kunnen dragen aan een goed seniorenbeleid kunnen bespreken.


Op 28 februari 2022 stuurden wij bijgevoegde brief aan alle politieke partijen van de gemeente Sittard-Geleen, in verband met de gemeenteraadsverkiezingen 2022. Tevens is hierna dit schrijven verzonden aan alle seniorenverenigingen binnen de gemeente Sittard-Geleen. U kunt dit schrijven nalezen door het te openen met uw rechtmuisknop en selecteer "openen in nieuw tabblad".